«УНИД Технолоджис – Булгар» ЕООД

Вашият търговски специалист

научете повече

ОТНОСНО

ABOUT HECTECФирма «УНИД Технолоджис-Булгар» ЕООД, работи в международен план в нефтохимическата, нефтената и газовата промишленост, машиностроенето и енергетиката. Специализирана в търговията и изследователските услуги. Ние се ангажираме да предоставяме нестандартни, ефективни и ресурсо-спестяващи решения.

В СВЕТОВЕН МАЩАБ, ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА НЯКОИ ИНДУСТРИАЛНИ ОБЛАСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ

Чрез нашите специфични за индустрията знания и опит, ние доставяме висококачествени продукти, отговарящи на многостранните изисквания и групиране на множество продукти в решения, като:

Scouting for innovative manufacturers and equipment
Проучване на иновативни производители и оборудване

Ние разполагаме с междусекторна мрежа от производители, експерти и иновативни компании, за да отговорим на специализираните нужди на индустрията.

Логистични услуги
Логистични услуги

Предлагаме пълен пакет на доставката, който включва - финансиране, доставка и застраховка за периода на доставка.

Митническо оформяне
Митническо оформяне

Ние прилагаме нашите познания на правните норми и изисквания за съответните страни на произход и дестинация, за да подпомогнем нашите клиенти в процеса на митническо оформяне.

Следпродажбени услуги и обслужване
Следпродажбени услуги и обслужване

Нашите следпродажбени услуги включват:
- монтаж и пускане в експлоатация;
- тестване за окончателно приемане;
- поддръжка за стартиране на производството;
- обучение на персонал;
- поддръжка;
- ремонт;
- доставка на резервни части.

ИНЖЕНЕРИНГОВИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ, БАЗОВО (ИДЕЙНО) И РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Фирмата разполага с натрупан богат опит от реализирането на проекти в областта на нефтопреработването и нефтохимията. Реализираните проекти са както за нови инсталации, така и за реконструкция на съществуващи. Фирмата разполага с лицензирано копие на процесния симулатор CHEMCAD 7 и собствени програми за извършване на материален, топлинен баланс и оразмеряване на ново оборудване или реконструкция на съществуващо. Разработваните проекти са в разнообразни области:

Очистка кислых вод

Очистване на кисели води посредством десорбция

Алканоламинна очистка на въглеводородни газове

Алканоламинна очистка на въглеводородни газове, с цел постигане на изисквания за емисии в атмосферата. Подследващо регенериране на алканоламинните разтвори

Инсталация за утилизация на бензинови пари

Инсталация за утилизация на бензинови пари - ВРУ. Разработване на цялостно решение в зависимост от специфичните нужди на Възложителя

Малки инсталации за ректификация на нефт и нефтопродукти

Малки инсталации за ректификация на нефт и нефтопродукти - икономически изгодни решения за: специфични нужди на Възложителя, за потребители в отдалечени населени места

Консултации при избор на технология от Лицензиари

Консултации при избор на технология от Лицензиари, при планиране на реконструкция на съществуващи инсталации

Възможност за осъществяване на Пълен инженеринг

Възможност за осъществяване на Пълен инженеринг - Проектиране, доставка на оборудване (в това число на оборудване от страните на ОНД), монтаж на оборуването, пуск и наладка - реализиране на обекти “под ключ”

КОНТАКТИ

Административна сграда - Института, етаж 1, стая 122,

Територия производственна площадка на «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД,

град Бургас, област Бургаска.